Polityka Prywatności i polityka cookies

Polityka Prywatności i polityka cookies

 

Korzystanie ze strony internetowej salonoptyczny.warszawa.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Podstawa prawna: Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies zawiera zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików Cookies przez odwiedzających użytkowników. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

Gdyby pojawiły się pytania lub wątpliwości w zakresie polityki cookies lub polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem strony poprzez adres email: salon@opticon.pl

Żadne dane osobowe oraz adresowe podane przez Użytkowników na stronie internetowej salonoptyczny.warszawa.pl nie są i nie będą w udostępniane, przekazywane i odsprzedawane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, a każdego użytkownika obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Powodem zmiany może być rozwój technologii internetowej, inne zmiany strony internetowej lub zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

 

§2
DEFINICJE

 

„Administrator” – PIOTR WITKOWSKI OPTICAL VISION – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE, BRONIEWSKIEGO, nr 85, 01-876 Warszawa

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie, przeglądający jej zawartość i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem salonoptyczny.warszawa.pl

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – jest to usługa bezpłatna świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika mająca na celu wysyłanie listów elektronicznych, za których pośrednictwem Administrator informuje o usługach, aktualnościach, produktach i innych informacjach istotnych z punktu widzenia Administratora.

„Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – Umowa na świadczenie usługi newsletter zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. Jej zawarcie odbywa się poprzez wypełnienie formularza Newsletter po czym jego aktywowanie poprzez kliknięcie w link otrzymany drogą elektroniczną.

 

§3
DANE OSOBOWE

 

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych Użytkownika.
 2. Użytkownik dobrowolnie zgadza się na podanie danych osobowych za pomocą formularzy znajdujących się na stronie salonoptyczny.warszawa.pl, w celach jakie wskazują dane formularze.
 3. Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na podanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem drogi elektronicznej od Administratora w celu wysyłania Newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych np. o usługach oferowanych przez Administratora, istotnych z jego punktu widzenia.
 4. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych osobowych, posiada możliwość ich poprawienia, edycji, sprostowania, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co spowoduje usunięcie adresu email z listy mailingowej Administratora.
 6. Użytkownik ma prawo przenoszenia własnych danych osobowych i wniesienie skargi do Prezesa UODO.
 7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 8. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez czas nieokreślony.
 9. Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika może uniemożliwić mu korzystanie z niektórych usług, takich jak np. newsletter, porady prawnej lub innych.
 10. Użytkownik podając dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingowych produktów i usług Administratora, w tym w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wówczas dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych i przygotowaniu zindywidualizowanej oferty.
 11. Na stronie mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych.Administrator chroni dane osobowe użytkownika z należytą starannością zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 12. Administrator informuje, że korzysta z systemu komentarzy “Disqus” (disqus.com) wyłącznie w celu świadczenia usługi komentarzy. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 13. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 14. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji określonych usług wynikających ze udzielonej zgody.
 15. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowi udzielona przez Użytkownika zgoda oraz wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

 

§4
FORMULARZE

 

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5
USŁUGA NEWSLETTER

 

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
  Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 2. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 3. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 4. W celu świadczenia usługi Newsletter,
 5. Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika w formularzu zapisu.W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
 • Wypełnienia formularza Newsletter
 • Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego
 • Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 • Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

6. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
7. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust. 6.1.
8. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
9. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

§6
TECHNOLOGIE

 

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

W celu korzystania ze strony internetowej salonoptyczny.warszawa.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

§8
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§9
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.